Kuidas vähem panustada?

Sõnadest panus ja panustama on viimase üheksa aasta jooksul juba mitu korda juttu tehtud, näiteks artiklites „Üheülbalised eurosõnad“ (lk 21–23), „Kimbuke sõnasoovitusi“ (lk 12) ja „Kas moodsalt või selgelt?“ (lk 40–41). Kui algul võtsid meie keeles võimust sõnad panus ja panust andma, siis praegu kuuleb kolleege kurtmas, et iga kirjatüki kohustuslikuks osaks on saanud panustama, mis vahel kordub järelejätmatult lõigust lõiku ja tekstist teksti. Seepärast tehkem juba ilmunud materjali põhjal lühikokkuvõte selle sõna käitumisest ja asendusviisidest.

Taust

Sõnal panus on otsene ja kujundlik tähendus. Otsesel tähendusel on omakorda kaks sisu: see võib olla hauda kaasapandud ese või õnne- või ennustusmängu pandud summa. Tegusõna panustama on siis otseses mõttes eseme kaasapanemine hauda või summa panemine mängu. Esimene tähendus esineb üldkeeles küllalt harva, viimane on aga üsna tavaline. Selle kõrval on aga ülekaalukalt kanda kinnitanud kujundlik tähendus. Iseenesest on tegu leidliku kujundiga.

Ent siin blogis on sageli tõdetud nelja asja:

 1) paljud üheülbalised kujundid tulevad meile inglise keele otsetõlkest;

 2) kujund kaotab oma sära, kui sellest kaob ootamatus, üllatus, tabavus;

 3) seda, mida varem tegid (elusad) inimesed, inimrühmad või muud tegijad, teevad nüüd elutud asjad;

 4) sageli hakkab muutuma ka uutmoodi kasutatavate sõnade vorm.

Kõik need tingimused kehtivad ka panustamise kohta:

 1) me kasutame seda sellepärast, et inglise keeles kasutatakse seda ka, ja sageli tõlgimegi selle otse ära:

  EFTA States shall contribute to the reduction of economic and social disparities –> EFTA riigid panustavad sotsiaalse ja 
          majandusliku ebavõrdsuse vähendamisse
;

 2) see on muutunud igavaks, kulunuks, uinutavaks, eriti kui see esineb koos sõnadega tõhustama, parendama, tagama jne;

 3) töötajate, ettevõtete, riigi ja muude tegijate kõrval panustavad nüüd ka meetmed, programmid, tootmine ja kõik muu elutu:

  Reform panustab Euroopa 2020. aasta strateegiasse;

 4) varem panustati millessegi või millelegi, nüüd aga kasutatakse mitmesuguseid muidki vorme:

  Välisminister Pentus-Rosimannus Riigikogus: peame kaasa mõtlema ja panustama ka nende teemade osas, mis esmapilgul asuvad
          meist kaugel
,

  Maapiirkondadesse panustatakse heade elutingimuste loomist 1,8 miljoni euroga,

  Projektiga planeeritud tegevused ei ole komplekssed ja ei panusta piisavalt probleemi terviklikuks lahendamiseks.

 

Lahenduseks teised sõnad

Panustamise asemel sobib näiteks

 (kaasa) aidata: Uued meetmed panustavad pettuste avastamisse –> Uued meetmed aitavad kaasa pettuste avastamisele ~ uued
                                      meetmed aitavad pettusi avastada
;

 edendada: Kliinikum panustab Tartu sportlaste tervisekontrolli –> Kliinikum edendab Tartu sportlaste tervisekontrolli;

 oma osa anda: Ettevõte panustab uute töökohtade loomisse –> Ettevõte annab oma osa uute töökohtade loomisel;

 elavdada, hoogustada, tugevdada: Septembris saadav toetus panustab ehitussektorisse  –> Septembris saadav toetus elavdab ~
                                                                                 hoogustab ~ tugevdab ehitussektorit
;

 soodustada, toetada: Ettevõtted panustavad teadus- ja arendustegevusse ainult väga vähesel määral –> Ettevõtted soodustavad ~
          toetavad
teadus- ja arendustegevust väga vähe
;

 suurendada, kasvatada, tõsta: Eluasemega seotud kulude tõusu panustasid elektri, kütte ja üüri hinna tõus –> Eluasemega seotud
                kulusid
kasvatas ~ suurendas elektri-, kütte- ja üürihinna tõus;

 mõjutada: Majanduskasvu panustasid ka teadus- ja arendustegevus –> Majanduskasvu mõjutasid ka teadus- ja arendustegevus;

 parandada: Kuidas meede on panustanud hariduse kvaliteedi tõusu? –> Kuidas on meede hariduse kvaliteeti parandanud?;

 lootust panna: Keskerakonna uus programm panustab keskklassi arengule -> Keskerakonna uus programm paneb lootuse keskklassi
                                       arengule
;

 osaleda, osa võtta: Kõikide haridusasutuste esindajad panustavad aktiivselt sellesse arutelusse –> Kõikide haridusasutuste esindajad
                                              osalevad aktiivselt selles arutelus
;

 põhjustada: Üks liiter põllumajanduskütust panustab kaks korda nii palju kasvuhooneefekti kui sama suur kogus fossiilkütust –> Üks
                                liiter põllumajanduskütust põhjustab kaks korda nii suure kasvuhooneefekti kui sama suur kogus fossiilkütust
.

 

Lahenduseks teised vormid

Nagu mõnes eelnevas näites oli näha, ei peagi alati panustamise asemele mingit teist sõna otsima, sest mõnikord on sellest saanud tühisõna, mille järele ei ole vajadust. Sellised laused on haigestunud nimisõnatõppe, mis on kantseliidi tunnus ja millele on omane mine- või muus vormis nimisõnade liigpruukimine. Võtame näiteks lause

 Ettevõte panustab töökvaliteedi tõstmisse täiendusõppe pakkumisega.

Lause on üsna ümmargune ja igav, kas pole? Selliseid ütlemisi leiab väga paljudest tekstidest ja neid võib nimetada tähelepanu hajutajaks. Kui aga lisada konkreetsust, jääks see lugejale rohkem meelde. Selle asemel et kirjutada, millesse ettevõte panustab, võib otsesõnu öeldagi, mida ta täpselt teeb. Selleks tuleb mine-vormist (pakkumine) teha tavaline tegusõna (pakkuma):

 Ettevõtte pakub töökvaliteedi parandamiseks täiendusõpet.

Niimoodi saab nimisõnatõvest hõlpsalt paraneda.

 Tegevuskava ei panustanud meetme eesmärkide saavutamisse –> Tegevuskavaga ei saavutatud meetme eesmärke.

 Panustada tuleb pädeva projekteerija leidmisele –> Leida tuleb pädev projekteerija.

 Tootjad peavad panustama klientide teadlikkuse tõstmisse –> Tootjad peavad klientide teadlikkust suurendama.

 Handi-Mansimaal panustatakse etnoturismi arendamisse –> Handi-Mansimaal arendatakse etnoturismi.

 Ääremaastumise pidurdamiseks tuleb panustada ettevõtluse arendamisse –> Ääremaastumise pidurdamiseks tuleb arendada
    
ettevõtlust.

 Jäätmekütused panustavad keskkonnahoidu –> jäätmekütus hoiab keskkonda.

 

Lahenduseks teistsugune lause

Nagu enne öeldud, käib sõna panustama sageli kaasas igavate lausetega, mis on mõnikord lisaks liigkeerulised ja raskesti loetavad. Nende ümbersõnastamisel tasub lüüa mitu kärbest ühe hoobiga: koos lause lihtsustamisega võib kaaluda ka panustamisest loobumist.

 Maavalitsus panustab Ruhnu transpordi osas lennuliiklusele –> Ruhnu transpordilahendustest eelistab maavalitsus lennuliiklust

 Projekt panustab linnapiirkonna strateegias seatud eesmärgi suunas edenemisele –> projekt aitab liikuda linnapiirkonna strateegias
     seatud eesmärgi poole.

 Panustame puuetega inimeste tööturule sisenemisse –> aitame puuetega inimestel tööturule tulla

 

Raha panustamine

Inglise contribute võib olla ka termin. Majandustekstide tõlgitakse seda ka väljenditega eraldisi tegema, toetust, rahalist tuge või abi andma või pakkuma, rahastama. Kuid sama saab väljendada ka sõnaga panustama:

 Keskerakonna liikmed panustasid ligi veerand miljonit eurot.

 Hiina Arengupank panustas Siiditeesse 190 miljardit dollarit.

 Riik on Euroopa Liidu abiga panustanud Ida-Virumaa turismi arendamisesse suuri summasid.

Ent mõnikord ei reeda lauses kasutatud panustamine, kas antakse raha või pakutakse mingit muud tuge, sest panustamine tähendab mõlemat. Sel juhul aitaks täpsust suurendada otsetähenduses sõna kasutamine:

 Kõik NATO liikmed panustavad alliansi eelarvesse –> Kõik NATO liikmed tasuvad oma osa alliansi eelarvesse

 Vabatahtlikku pensionisambasse panustab vaid käputäis tööandjaid –> Vabatahtlikku pensionisambasse maksab raha vaid käputäis
     tööandjaid.

 Varajase faasi riskiinvesteeringute fond Superangel ning Eesti Õigusbüroo sõlmisid investorlepingu, mille kohaselt panustab fond
     õigusabi platvormi loomisesse ja välisturgudel käivitamisse – … mille kohaselt rahastab fond õigusabi platvormi loomist ja käivitamist
    
välisturgudel.

Moesõnad lähevad moest välja kohe, kui nende kasutamisest loobutakse. Praegusest panustamise moest saaks lahti siis, kui pruukida seda nii vähe kui võimalik. Siis võime selle mõne aja pärast taas uudse ja huvitava kujundina kasutusele võtta.


Eelmine
Viimase aja välisnimemuutustest
Järgmine
Kuidas kirjutada lugejakeskset (e-)ametikirja?

Sellel postitusel on 1 vastus

Kommenteerida ei oska, teema väga keeruline!
Elen Monahov
11. september 2023
Email again: