Kui elutu ärkab ellu

Eesti keele käsiraamatu järgi on üks metafooriliike isikustamine, mille puhul antakse asjadele või nähtustele elusa olendi, harilikult inimese omadused ja võimed.

Eriti sageli kasutatakse isikustamist luule- ja muus ilukirjanduskeeles, aga ka reklaamides, meedias, turundus- ja muudes tarbetekstides.

Kui näeme tekstis fraase maja valmib, auto sõidab, film räägib, arvuti käivitub, DVD mängib jne, siis ei tajugi me, et tegu on isikustamisega ning et auto ei sõida ja DVD ei mängi ju ise, vaid keegi paneb need tööle.

Meediakeeles püütakse elutu asja isikustamisega edastada ebameeldivaid sõnumeid. Nii öeldakse maksud tõusevad, intressimäär kerkib ja inflatsioon kiireneb, palgasurve sunnib pingutama, töötus paneb inimese kannatuse proovile ja kütuse kallinemine viib pere rahukotist sadu eurosid. Sel viisil püütakse sageli peita seda, kes jääb nende nähtuste taha.

Õiguskeeles antakse dokumentidele vahel voli käskida ja keelata: seadus sätestab, artikkel kehtestab, leping määrab kindlaks, direktiiv kinnitab, eeskirjad keskenduvad jne. See tekitab mõnikord veidi kõheda tunde, nagu kontrolliks miski paber meie elu. Tegelikult on iga õigusdokumendi taga ju inimene või asutus, keda võiks julgemalt nimetada, nt Riigikogu sätestas seadusega ..., komisjon kehtestab artiklis ..., pooled määravad lepinguga kindlaks ..., . Kui tegelik sätestaja või kehtestaja soovitakse varju jätta või pole asjakohane, siis eelistatagu umbisikulist tegumoodi: seaduses on sätestatud või artikliga kehtestatakse.

Tegu pole liigse norimistuhinaga. Isikustamine on ülemäära moes. Viimasel ajal antakse õigusaktile ka muid isikulisi, sageli autoritaarseid omadusi. Näiteks Postimehe 12. novembri 2013. aasta viielauselise nupukese pealkiri oli „Uus seadus ei luba ühistranspordis põhjenduseta soodustusi kehtestada”, artikli juhtlõik Uus ühistranspordi seadus märgib, et sõidusoodustusi tuleb kehtestada ebavõrdse olukorra leevendamiseks, mitte lihtsalt omavalitsuse äranägemisel, samuti ei peaks soodustused diskrimineerima sõitjaid elanikkonna registri järgi, üks vahelause algus Sõidusoodustusi võib suuremas mahus kui seadus ette näeb teha, .. ja lõpulause Uus seadus taunib ka elanikeregistri järgi soodustuse jagamist, ... (paksu kirja lisasin ise). Kas üks dokument peaks niimoodi omatahtsi meie elus toimetama või võiks ta olla ikkagi õiguse teostamise vahend? Ehk minnakse meil isikustamisega pisut liiale?

Kui lugejat eeltoodud näited ei häirinud, siis keerame veidi vinti juurde. Järgmistes lausetes on isikustamine juba silmatorkavam. Parandamiseks piisab sageli umbisikulisest tegumoest, vahel ka asendamisest tegusõnadega, mille isikulisusega oleme rohkem harjunud.

AlgvariantParandusvõimalus
Järeldused ja ettepanekud püüavad anda hinnangu uuringu käigus läbiviidud analüüside kokkuvõtteleJärelduste ja ettepanekutega ~ järeldustes ja ettepanekutes püütakse anda hinnang uuringu käigus tehtud analüüside kokkuvõttele
Aruanne kutsub üles võtma kasutusele tugevamad meetmed, et tabada lennujaama kontrollpunktides lõhkeaineid ning teeb maha uue kogukehaskäneerimise seadmedAruandes kutsutakse üles võtma kasutusele tugevamad meetmed, et tabada lennujaama kontrollpunktides lõhkeaineid, ning tehakse maha uue kogukehaskaneerimise seadmed
Määrus tegeleb ainult kaitsemeetmetegaMääruses käsitletakse ainult kaitsemeetmeid
Uuring pöörab tähelepanu nii üldise kui erialase eesti keele oskuseleUuring juhib tähelepanu ~ uuringus pööratakse tähelepanu nii üldise kui ka erialase eesti keele oskusele
.. raport tunnistab pigem vastumeelselt, et viimase 3 kümnendi jooksul on soojenemine ennustatust palju väiksem.. aruandes tunnistatakse pigem vastumeelselt, et viimase kolme kümnendi jooksul on soojenemine ennustatust palju väiksem
Laenulepinguga ette nähtud mehhanismid peavad võtma need asjaolud arvesseLaenulepinguga ette nähtud mehhanismide puhul peab neid asjaolusid arvesse võtma
Üritus toimub alates 2003. aastast, igal aastal võõrustab üritust erinev linn.Üritus toimub alates 2003. aastast, igal aastal korraldab üritust ~ on võõrustajaks erinev linn.
See otsus ergutab innovatsiooni ja teadustegevustSee otsus tõhustab/parandab/edendab ~ selle otsusega elavdatakse/
hoogustatakse innovatsiooni ja teadustegevust
Nüüd on juba tõesti aeg julgustada meetmeid, mis aitavad kaasa teenuste siseturu toimimiseleNüüd on juba tõesti aeg julgustada kasutama ~ soodustada meetmeid, mis aitavad kaasa teenuste siseturu toimimisele

Mõned selle tabeli laused on tõlgitud või koostatud mõne võõrkeelse teksti järgi. Näiteks on kahes viimases näites olnud elutute asjade julgustamise, ergutamise või innustamise taga sageli inglise encourage, mis võib meie keeles olla ka soodustama, kaasa aitama, toetama, panema (midagi tegema), aitama (midagi teha), tõhustama, edendama vms.

Kui ka need laused ei tundunud ülemäära isikustatud, siis järgmised ametnikukeele stiilinäited peaksid küll keeletundlike inimeste taju küünistama hakkama.

Keila Linnavalitsus esitas aruandele kirjaliku vastuse (lisatud protokollile). - Ei tea, mida aruanne Keila linnavalitsusele vastas?

Üleandmine toimus tähtaegselt kui kaup lahkus laost või tehasest enne üleandmise tähtaja möödumist. - Hirmus lugu, sest kui kaup ei suvatse mingil põhjusel lahkuda, tuleb tarnijal pahandusi.

Konsulteerige vastavaid dokumente. - Eesti keeli tuleks siis koos dokumentidega maha istuda ja nendega nõu pidada.

Täiendava info saamiseks pöörduge eridokumentatsiooni poole. - Siia võiks lisada info, mis kabinetis ja mis kell eridokumentatsioon lugejat vastu võtab.

Isikustamine on üks keeleomaseid stiilivõtteid, mis on sobivas kontekstis mõjuv ja huvitav. Kui sellega aga minnakse liiale, tekitab see loogikatõrkeid. Seepärast võiks teksti koostades mõelda, kas iga elutu asi ikka vajab elluäratamist.

 

Eelmine
Ürituste ja virtuaalüksuste nimetamisest
Järgmine
Eesti keel selgeks nelja tunniga?

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: