Kas midagi saab teha, tehes midagi?

Kuidas tõlkida lauset The whiteboard can be pointed at by using a marker?

Tavaline eestikeelne lause oleks: Tahvlile osutamiseks võib kasutada markerit vms. Viimasel ajal on aga silma hakanud, et sedalaadi lauseid püütakse tõlkida sama ülesehitusega nagu inglise keeles:

Tahvlile saab osutada, kasutades markerit.

Inglise väljendi can be … by … niisugune tõlkevariant muudab selle lihtsa lause lause eesti keeles silmapilguga võõraks. Toortõlkeks valitud da-tegevusnime ja des-vormi kõrvutipanek ei näi olevat parim võimalus. Meelest on läinud, et des-vormi kasutamiseks vaja täita vähemalt kaks tingimust.

1.       Lauses, kus on des-vorm, on enamjaolt kaks sündmust – üks neist on des-vormiga lauses ja teine põhilauses. des-vormiga lauseosa näitab põhilause sündmusele vahetult eelnevat või järgnevat või sellega samaaegset tegevust.

Võttes markeri, osutas õpetaja sellega tahvlile (vahetult enne võttis markeri ja siis osutas).

Markerit võttes jäi õpetaja mõttesse (võttis markeri ja mõtles samal ajal).

Õpetaja läks tahvli juurde, võttes selle rennist markeri (läks tahvli juurde ja vahetult pärast seda võttis markeri).

Ka toortõlkelises lauses on kaks sündmust olemas: põhilauses on tahvlile osutamine ja des-vormiga lauses on markeri kasutamine. Ent nende sündmuste juures ei ole oluline mitte samaaegsus või vahetu eelnevus ja järgnevus, vaid otstarve: põhilauses püstitatakse ülesanne (The whiteboard can be pointed at), mida saab täita teatud viisil (by using a marker). Seega on des-vormiga lauseosa põhilausest tugevas sõltuvuses. Seda suhet des-vormi sisaldavad laused tavaliselt ei kanna.

2.       Kuid eeltoodud näidetest on ka näha, et nii des-vormiga lauses kui ka põhilauses on tavaliselt sama tegutseja. Siinsel juhul on see õpetaja: tema on hõivatud nii markeri kui ka muu tegevusega. Sellel üldreeglil on mõni erand, kus des-vormiga lause tegutseja erineb põhilause tegutsejast või puudub üldse, ent vähemalt põhilauses on ikka mingi tegutseja olemas.

Meie toornäites ei ole aga kummaski lauseosas tegutsejat. Seepärast ongi see tõlkeviis võõrapärane ja kaaluda võiks mõnda teist võimalust.

Tavaliselt räägitakse keelekoolitustel tarbetute mine-vormide vältimisest. Ent siin on olukord, kus otstarvet näitav mine-vorm on vägagi tarvilik, sest see kõlab põhilauses loomulikumalt. Sel juhul saaks des-vormi asemel moodustada da-tegevusnime või umbisikulises tegumoes sõna.

Alglause

Halvem tõlge

Parem tõlge

A solution to this problem could be found by requiring…

Probleemile võiks leida lahenduse, nõudes

Probleemi lahendamiseks võiks nõuda

Such evidence may be provided by making reference to …

Sellised tõendid saab esitada, viidates

Selliste tõendite esitamiseks viidatakse

The search can be made by entering …

Otsingut on võimalik teha, sisestades ...

Otsingu tegemiseks võib sisestada ...

An application may be made by submitting …

Taotluse võib esitada, edastades

Taotluse esitamiseks võib edastada

The offset of those amounts can be done by reduction of …

Kõnealused summad võib tasaarveldada, vähendades

Kõnealuste summade tasaarveldamiseks võib vähendada

This assessment can be done, by making use of …

Hindamist saab teha, kasutades

Hindamiseks ~ Hindamisel saab kasutada

Inglise keeles on levinud ka väljend this can/could be done by …. Sedagi pole mõttekas otse tõlkida, sest meil on selle jaoks omad vahendid, näiteks otstarvet väljendavad saavas käändes sõnad. Des-vormi saab jälle eelnimetatud vormide vastu vahetada.

Alglause

Halvem tõlge

Parem tõlge

This can be done by signalling the fact that …

Seda võib teha, tehes teatavaks asjaolu, et …

Sel eesmärgil võib teha teatavaks, et

this could be done by giving such persons …

 

Seda oleks võimalik teha, andes sellistele inimestele …

Selleks antakse niisugustele inimestele …

This can be done via dragging the mouse over the files

Seda saab teha, lohistades hiirt üle faili

Selle jaoks ~ selleks tuleb lohistada hiirt üle faili

Blogikande alguses esitatud näitelauset võib tõlkida ka kujul Tahvlile saab osutada markeriga ~ markeri abil. Muudes lausetes seda võimalust siiski kasutada ei saa.

Igal keelel on omad kombed. Meie keeles eeldab des-vormiga lause enamasti põhilausega ajaliselt lähedase tegevuse rõhutamist ja tegutseja olemasolu. Kui need tahud puuduvad, võiks des-vormi vältida ja eelistada tavapärasemat ja lihtsamat tõlkeviisi.
Eelmine
Sõnad „täiendav“ ja „täiendavalt“
Järgmine
Daatum ja asukoht

Sellel postitusel on 2 vastust

Nende soovitustega olen väga nõus ja sõnasõnalist tõlget tuleks tingimata vältida, aga mul oleks siiski paar küsimust (selguse mõttes, kuna ma ei ole eesti filoloog): esiteks, kas selles kõige esimeses näitelauses ei sobiks ka variant "Tahvlile saab osutada markerit kasutades"?, ja teiseks, kas -des väljendab ikka sündmusele eelnevat aega? Punkti 1 esimeses näitelauses, kas ei kõlaks paremini "Võtnud markeri, osutas õpetaja sellega tahvlile"? Kolmandat lauset muudaks ma nii: "Õpetaja läks tahvli juurde ja võttis selle rennist markeri". Aga need on ilmselt väheolulised nüansid.
Mari-Ann Mändoja
2. veebruar 2019
Aitäh, Mari-Ann, kommentaari eest!

Soovisin siinses blogis näidata, kuidas see uudne tõlkemall praegu levib, ning kirjeldada, kus on "des"-vorm meie keeles kasutusel ja kuidas seda saaks kasutada.

Nõustun, et kõik Sinu pakutud variandid on täiesti võimalikud. Ja neid on muidugi veelgi. Esimene sinu lause: "Tahvlile saab osutada markerit kasutades" on grammatiliselt korrektne, ehkki ma ise eelistaksin "des"-vormi asemel öelda "markeriga" või "markeri abil".

Teised kaks Sinu esitatud näidet on väga head ja loomulikud variandid, ent nende kasutamisega ei oleks ma saanud näidata "des"-vormi kasutusviise :). Reeglite järgi on võimalikud ka need, mis blogis esitatud.

Seega viib Sinu hea tähelepanek mind taas tõdemuseni, et enda väljendamiseks on meie keeles mitu viisi, millest mõni on loomulik ja korrektne, mõni vähemloomulik, aga korrektne, ja mõni on ka ebaloomulik ja ebakorrektne. Viimases oleme ühel meelel.

Võtan kaugema tuleviku plaanidesse selle näite väljavahetamise.

Tänan!
Helika
29. mai 2019
Email again: