Sõnad „täiendav“ ja „täiendavalt“

Sõnaga täiendama väljendatakse olemasoleva täiustamist, senise uuendamist või värskendamist:

·       Täiendasin end roosikasvatuse vallas.

·       Uues ÕSis on täiendatud sõnaseletusi ja muuttüübistikku.

·       Ilmunud on raamatu järgmine, täiendatud ja parandatud trükk.

·       Tabelit täiendatakse esmaspäeval ajakohaste arvandmetega.

·       Tartu ja TTÜ õigusõpe täiendavad üksteist, mitte ei dubleeri.

·       Uudist täiendatakse!


Nagu enamikku tegusõnasid, saab ka sõna täiendama kasutada v-kesksõna vormis. Sel juhul tuleb selle ette see, mida täiendatakse:

·       Õpikut täiendav CD

·       Lepingut täiendavad dokumendid

·       Lektori juttu täiendav videomaterjal


1. täiendav lihtsõnades

Aastakümneid tagasi, mil vene keel oli valdav mitmes valdkonnas, hakkas täiendav vene sõna дополнительный eeskujul levima  eraldiseisva omadust väljendava kesksõnana. Selle puhul jäeti aga ette panemata see, mida täiendatakse. Nagu Uno Liivaku „Väikeses soovitussõnastikus“ on öelnud, ei väljendatud selle sõnaga enam täiendamist, vaid lisamist, uue juurdepanekut. Seda tähendust ei ole aga meie keeles vaja, sest meil tähistavad seda teised, sageli selgemad ja täpsemad sõnad.

Algvariant

Selgem variant

Täiendava informatsiooni saamiseks pöörduge klienditeenindaja poole

Lisainfo ~ lisateabe saamiseks pöörduge klienditeenindaja poole

2012/2013. õppeaastal on täiendava toetuse suuruseks 28,13 eurot kuus

2012/2013. õppeaastal on lisatoetuse suurus 28,13 eurot kuus

Kui ostja saab hüpoteeklaenu, võib ta olla sunnitud maksma järgmisi täiendavaid lepingu täitmise kulusid

Kui ostja saab hüpoteeklaenu, võib ta olla sunnitud maksma järgmisi lepingu täitmise lisakulusid

Täiendav nõupidamine toimub 5. jaanuaril

uus ~ järgmine nõupidamine toimub 5. jaanuaril

See tekitab täiendava vajaduse erioskustega inseneride järele

See tekitab lisavajaduse ~ uue vajaduse ~ edaspidi ~ tulevikus vajaduse erioskustega inseneride järele

Eelmisel nädalal saabus täiendav dokument

Eelmisel nädalal saabus veel üks dokument

Vene keele mõju on nüüdseks peaaegu kadunud, aga üksinda tegutsev täiendav on ikka alles, sest nüüd tulvab teda meie keelde inglise keele toel. Kuigi nii õigekeelsussõnaraamatus, ametniku soovitussõnastikus kui ka keelenõuvakas on selle sõna kasutust omadussõna ülesannetes taunitud, tundub, et selle kasutussagedus on isegi kasvanud, sest uuemal ajal ei tõlgita selle abil mitte ainult sõnu additional ja further, vaid ka muid lähedasi keelendeid.

Ingliskeelne sõna

Algtõlge

Selgem tõlge

additional charges

täiendav tasu

lisatasu

further exceptions

täiendavad erandid

muud ~ järgmised erandid

further reducing administrative burdens

halduskoormuse täiendav vähendamine

halduskoormuse edasine vähendamine

A further meeting was held in April 2004

2004. aasta aprillis toimus täiendav kohtumine

2004. aasta aprillis toimus veel üks kohtumine

The Court has further clarified this

Kohus on seda täiendavalt selgitanud

Kohus on seda lähemalt selgitanud

accompanying measure

täiendav meede

lisameede, kõrvalmeede, kaasnev meede

supplementary technical training

täiendav tehniline väljaõpe

tehniline täiendusõpe

extra aid

täiendav abi

lisaabi

2. täiendav liitsõnades

Mõnikord on mõistetav, miks eelistatakse sõna täiendav teistele. Kui põhisõna on liitsõna, võib selle ette tulev lisa- põhjustada kohati valet haakumist. Näiteks kui õigustekstis on terminid täiendav lapsepuhkus ja täiendav ravimihüvitis, siis nende asendamine sõnadega lisaravimihüvitis ja lisalapsepuhkus tekitab väärseose – lisapuhkuse ja lisahüvitise asemel loeme välja, et tegu on lisalapse ja lisaravimiga.

Kui me ei pea sellistel juhtudel silmas olemasoleva täiendamist, vaid midagi, mis tuleb juurde, saame kasutada sõna lisanduv, mis väljendab just õiget mõtet. Samuti on muid väljendusvõimalusi.

Algvariant

Selgem variant

täiendav lapsepuhkus

lisanduv lapsepuhkus

täiendav ravimihüvitis

lisanduv ravimihüvitis ~ ravimihüvitise lisasumma

täiendavad investeerimiskulud

lisanduvad investeerimiskulud ~ investeerimise lisakulud

täiendav standardimismeede

lisanduv ~ uus standardimismeede ~ standardimise lisameede

täiendavad üksikasjad

lisanduvad ~ uued üksikasjad ~ lisaandmed

täiendav eksperdihinnang

täiendatud ~ uus eksperdihinnang

Liitsõnades, mis on terminina juba rohkem välja kujunenud ja on püsikindlamad, on siiski võimalik kasutada ka sõna lisa-.

Algvariant

Selgem variant

täiendav tööjõud

lisatööjõud

täiendav sotsiaaltoetus

lisasotsiaaltoetus

täiendav vastuvõtt

lisavastuvõtt

täiendav õppekava

lisaõppekava

3. täiendav ei ole vajalik

Mõnikord ei näi sõna täiendav aga üldse vajalik olevat. Väga huvitav termin on täiendav maamaksuvabastus. See jätaks mulje, nagu võiks kedagi juba olemasolevast maamaksuvabastusest veel rohkem vabastada. Näib, et eksimus on alguse saanud maamaksuseaduse § 11 lõigetest 5 ja 6, mis algavad kujul: „Kohaliku omavalitsuse üksus [~ Kohalik omavalitsusüksus] võib täiendavalt vabastada maamaksust …“

Paragrahvis 11 käsitletakse igasuguseid maksusoodustusi ja lõigetes 5 ja 6 on sõnaga täiendavalt viidatud eelmiste maksusoodustussätete lisandustele. Seadusandjad on mõelnud ilmselt, et peale eelloetletute ~ lisaks eelnimetatule vabastatakse maamaksust ka need ja nood. Ent sõna täiendavalt on tekitanud tunde, nagu käiks see maamaksuvabastuse juurde. Nii ongi see jõudnud alamaktidesse – hulk vallavolikogusid on andnud välja määruse „Täiendav maamaksuvabastus ja selle taotlemise kord“. Aga mida see vabastus siis täiendab? Kas ei piisaks lihtsalt väljendist maamaksuvabastus?

Samamoodi tekitab küsimusi välisministeeriumi lehel olev pealkiri „Täiendav riigilõiv dokumendi väljastuskoha muutmisel“, mis jätab mulje, et peale tavalise riigilõivu tuleb veel midagi juurde maksta. Ent edasi lugedes selgub, et dokumendi väljastamise koha muutmisel maksta tuleb vaid üks kord 50 eurot. Sama kinnitatakse riigilõivuseaduse § 272 lõikes 17. Arvatavasti on välisministeerium soovinud öelda: „Uus riigilõiv(usumma) dokumendi väljastamise koha muutmisel“ või lihtsalt „Riigilõiv dokumendi väljastamise koha muutmisel“.

Seega võib vales tähenduses täiendav teinekord parajat segadust külvata, sest ta ei täienda tegelikult midagi.

4. Veel sõnast täiendavalt

Sõna täiendavalt kuulub pabersõnade hulka ja kõige enam võib seda kohata kantseliidiarmastajate tekstides. Võib-olla on sellele levikule tõlkemaailmas kaasa aidanud ka Estermi terminibaas, kus täiendavalt on märgitud sõna further tõlkevastena eelisterminiks (2000. aasta kirje) ning ka sõna additional tõlkena võib leida mitu täiendavat. Tarbetute lt-liiteliste määrsõnade massileviku vältimiseks saab selle sõna asemel pruukida lihtsamaid, täpsemaid ja normikohaseid vasteid.

Algvariant

Selgem variant

Täiendavalt on mõlemad käsundisaajad ka kinnitanud, et nad täidavad lepingut

Lisaks ~ peale selle ~ samuti on mõlemad käsundisaajad kinnitanud, et nad täidavad lepingut

Selguse mõttes märgib komisjon täiendavalt, et ei nõustu kaebuses kirjeldatud seisukohaga

Selguse mõttes märgib komisjon uuesti ~ veel (kord), et ei nõustu kaebuses kirjeldatud seisukohaga

Amet ei pea vajalikuks seda täiendavalt korrata

Amet ei pea vajalikuks seda üle korrata

Nõukogu pidas vajalikuks kontrollida täiendavalt kolme pakkumuse võtmise nõude täitmist

Nõukogu pidas vajalikuks kontrollida ka kolme pakkumuse võtmise nõude täitmist

4 eurot kuni 50 elustaime kohta ja täiendavalt 20 eurot iga järgmise 1000 taime kohta

4 eurot kuni 50 elustaime kohta ja seejärel 20 eurot iga järgmise 1000 taime kohta

Täiendavalt ehitus- ja viimistlustöödele tuleb alltöövõtjal korraldada ka objekti haljastustööd

Lisaks ehitus- ja viimistlustöödele ~ peale ehitus- ja viimistlustööde ~ ehitus- ja viimistlustööde järel tuleb alltöövõtjal korraldada ka objekti haljastustööd

5. täiendavalt ei ole vajalik

Mõnikord jääb sõna täiendavalt tähendus läbipaistmatuks ja lauses kiputakse kordama sama mõtet.

Algvariant

Selgem variant

Vajaduse korral tuleb täiendavalt lisada õli

Vajaduse korral tuleb lisada õli

Dokumendisüsteemi korrastamiseks on vajalik lisada täiendavalt funktsioonide ja allfunktsioonide kirjeldused

Dokumendisüsteemi korrastamiseks on vajalik lisada funktsioonide ja allfunktsioonide kirjeldused

Müüjaid teavitatakse täiendavalt lisasammudest

Müüjaid teavitatakse lisasammudest

Täiendavalt tegime ettepanekud täiendada lepingu lisa täpsete andmetega

Samuti tegime ettepanekud täiendada lepingu lisa täpsete andmetega

Russismist on vahepeal saanud anglism. Tegelikult on ükskõik, mis on sõna päritolu – kui sellega tuleb keelde tarbetu ja segadust tekitav tähendus, siis on parem jätta see kasutusele võtmata. Muidu on meil raske aru saada, mida on mõeldud näiteks järgmiste väljenditega, kus omastav ja osastav näevad kirjapildis välja samasugused:

Tartu linna täiendav lastetoetus (kas täiendatakse Tartu linna või mõeldakse lisatoetust?)

Komisjoni täiendavad rühmad (kas täiendatakse komisjoni või mõeldakse lisarühmi?)

Nõukogu täiendavad muudatused (kas täiendatakse nõukogu või mõeldakse lisamuudatusi?)
Eelmine
Kui näol on tegemist
Järgmine
Kas midagi saab teha, tehes midagi?

Kirjuta esimene kommentaar

Email again: